13. Pulmonal hypertension

Referenter:
Revideret af DCS' arbejdsgruppe for Hjerteinsufficiens
Opdateret 24 Mar 2017 08:58Visninger: 11511
Kapitlet har ikke gennemgået væsentlige indholdsmæssige ændringer i årets NBV

13.1 Definition og klassifikation

Pulmonal hypertension (PH) defineres som et forhøjet pulmonalarteriemiddeltryk (PAPm) ≥ 25 mmHg i hvile, målt ved højresidig hjertekateterisation. Normalt er PAPm 10-20 mmHg. PH betegner en hæmodynamisk og patofysiologisk tilstand, der optræder i flere forskellige kliniske sammenhænge og inddeles i 5 forskellige klasser (Tabel 13.1).

Hæmodynamisk inddeles PH i præ-kapillær PH og post-kapillær PH baseret på måling af pulmonalarterie indkilingstrykket (PAWP). Lungekarmodstanden (PVR) har enheden Wood Units og beregnes som den transpulmonale gradient (TPG: PAPm-PAWP) divideret med cardiac output (CO). PVR er normalt 1-2 Wood Units. Den diastoliske trykgradient (DPG=PAPd-PAWP) over lungekredsløbet er normalt <7 mmhg="" a="" href="#tabel13_2" data-mce-href="#tabel13_2">Tabel 13.2)  

Tabel 13.1. Klinisk klassifikation af pulmonal hypertension

1 Pulmonal arteriel hypertension (PAH)

 

1.1 Idiopatisk (IPAH)
1.2 Hereditær (BMPR2 mutation eller andre mutationer)
1.3 Farmaka eller toxin induceret
1.4 Associeret med (APAH): Bindevævssygdom, HIV infektion, portal hypertension, kongenit hjertesygdom, schistosomiasis,
1.5 Pulmonal vene okklusionssygdom og/eller pulmonal kapillær hæmangiomatose
1.6 Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

2 Pulmonal hypertension ved venstresidig hjertesygdom


 

2.1 LV systolisk dysfunktion 
2.2 LV diastolisk dysfunktion 
2.3 Klapsygdom
2.4 Kongenit/erhvervet venstre hjerte indløbs/udløbs obstruktion og kongenitte
kardiomyopatier
2.5 Kongenit eller erhvervet pulmonal vene stenose

3 Pulmonal hypertension ved lungesygdom og/eller hypoxæmi

  3.1 KOL 
3.2 Interstitiel lungesygdom 
3.3 Lungesygdomme med blandet restriktivt og obstruktivt mønster 
3.4 Søvnapnø 
3.5 Alveolær hypoventilation 
3.6 Ophold i stor højde 
3.7 Udviklingsabnormiteter

4 Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) og andre pulmonal arterie obstruktioner

  4.1 Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH)
4.2 Andre pulmonal arterie obstruktioner

5 PH med uklar og/eller multifaktoriel mekanisme

 

5.1 Hæmatologiske sygdomme (kronisk hæmolytisk anæmi, myeloproliferative tilstande, splenektomi)
5.2 Systemsygdomme (sarkoidose, pulmonal histiocytose, lymfangioleiomyomatose)
5.3 Metaboliske sygdomme (glykogen aflejrings sygdomme, Gaucher, thyreoidea sygdomme)
5.4 Andre (tumor mikroangiopati, fibroserende mediastinitis, kronisk nyreinsufficiens/dialyse, segmental PH).

          

Tabel 13.2 Hæmodynamisk inddeling af PH

Definition

Hæmodynamik

Klinisk klasse

PH

PAPm ≥ 25 mmHg

Alle

Præ-kapillær PH

PAPm ≥ 25 mmHg
PAWP ≤ 15 mmHg
PVR > 3 WU

1, 3, 4, 5

Post-kapillær PH


Isoleret post-kapillær PH

Kombineret post-kapillær og
præ-kapillær PH

PAPm ≥ 25 mmHg
PAWP > 15 mmHg

DPG<7 mmhg="" og="" eller="" pvr="" 3="" wu="" br="">
DPG≥7 mmHg og/eller PVR>3 WU

2, 5


13.2 Forekomst

 • I europæiske lande er incidensen af PAH 5-10/million og prævalensen 15-60/million.
 • IPAH forekommer hyppigere hos kvinder end mænd og diagnosticeres især i 30-40 års alderen. Gennemsnitsalderen på diagnosetidspunktet for PAH er stigende og aktuelt 50-65 år.
 • Incidensen af kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) skønnes i DK at være 10-20/million/år.

13.3 Diagnostik og undersøgelser

Diagnosen PH stilles desværre ofte sent i sygdomsforløbet og bør overvejes hos alle patienter med relevante symptomer. Specielt skal man være opmærksom på patienter i øget risiko for udvikling af PAH (arvelig disposition, medfødte hjertesygdomme, bindevævssygdom, HIV eller portal hypertension) og mistænke CTEPH ved funktionsnedsættelse efter tidligere akut lungeemboli.

Påvisning af pulmonal hypertension
Symptomerne ved PH er uspecifikke, udløses i begyndelsen ved anstrengelse og omfatter

 • Dyspnø.
 • Træthed.
 • Nedsat fysisk funktionsevne.

Senere optræder

 • Angina (RV iskæmi).
 • Anstrengelsesrelaterede nærsynkoper/synkoper.
 • Tegn på højresidig hjerteinsufficiens (halsvenestase, hepatomegali, pleuravæske, ascites, UE ødemer).

Anamnesen bør indeholde oplysninger om mulige risikofaktorer som:

 • Familiær disposition.
 • Slankemidler.
 • Bindevævssygdom.
 • Leversygdom.
 • HIV-infektion.
 • Kronisk lungesygdom.
 • Venstresidig hjertesygdom.
 • Tidligere episoder med venøs tromboembolisme.

Funktionsniveauet hos patienter med PAH angives som WHO-klasse I-IV (svarer til NYHA klassifikationen ved hjerteinsufficiens).

Objektiv undersøgelse

 • Hjertestetoskopi: accentueret 2. hjertelyd og uddrivningsmislyd over pulmonalen. Eventuelt systolisk insufficiensmislyd over tricuspidalen og diastolisk regurgitationsmislyd over pulmonalen.
 • Ved manifest højresidigt hjertesvigt ses halsvenestase, leverforstørrelse samt perifere ødemer. Der undersøges for bindevævssygdom, cyanose og trommestikfingre.
 • EKG: ofte højresidig akse og hypertrofi og eventuelt højresidigt grenblok.
 • Røntgen af thorax: hjerteektasi og forstørrede centrale pulmonalarterier ved fremskredne tilfælde af PH.
 • Funktionskapaciteten kvantiteres ved 6-min gangtest, der udføres med samtidig pulsoksimetri.

Ekkokardiografi
Er vigtig som screening for PH. En tricuspidalreturgradient > 40 mmHg angiver høj sandsynlighed for PH, men PH bør også overvejes ved lavere TR gradienter hvis der samtidigt er andre ekkokardiografiske tegn på RV belastning:

 • Højre ventrikel:
  • Dilatation (RV er større end LV i apikalt 4-kammer billede).
  • Hypertrofi (vægtykkelse  > 5 mm).
  • Nedsat systolisk funktion (TAPSE ≤ 1,8 cm).
  • Deviation af ventrikelseptum og atrieseptum mod venstre.
  • Pulmonal arterie:
   • Dilatation (>25mm).
   • Forkortet pulmonal arteriel accelerationstid (<105 ms="" og="" eller="" midtsystolisk="" notch="" li="">
   • Pulmonalinsufficiens med forhøjet tidlig regurgitationshastighed (>2.2m/s)
  • Højre atrium:
   • Forstørrelse (>18 cm2).
   • Dilatation af vena cava inferior og centrale pulmonalarterier.
   • Perikardium: Ved svær PH hyppigt en mindre perikardieeffusion (perikardievenerne drænerer til RV).

Bestemmelse af typen af pulmonal hypertension

 • Ved ekkokardiografien undersøges også for venstresidig hjertesygdom samt medfødte hjertefejl (eventuelt supplerende kontrastekkokardiografi og TEE). Sinus venosus-ASD, partielt abnormt indmundende lungevener og aortopulmonalt vindue overses let ved TTE og kræver TEE og/eller hjertekateterisation.
 • Lungefunktionsundersøgelse og arterielle gastensioner udføres som screening for kronisk lungesygdom. Ved mistanke om interstitiel lungesygdom udføres high-resolution CT-scanning. PAH og CTEPH medfører restriktiv forstyrrelse i lungevolumina og nedsat diffusionskapacitet. Ved PAH ses let til højest moderat hypoxæmi (iltmætninger ofte >90%) og normalt eller nedsat pCO2. Under anstrengelse er der tendens til desaturation.
 • Ventilations-perfusionsscintigrafi af lungerne viser ved CTEPH segmentære og/eller lobære perfusionsdefekter, og en normal undersøgelse udelukker med stor sandsynlighed tromboembolisk årsag. CT-scanning med kontrast af PA er også af værdi ved CTEPH, men erstatter ikke konventionel pulmonalangiografi.
 • Ved mistanke om APAH kan bestemmelse af antinukleære antistoffer og HIV-antistoffer være indiceret.
 • Ultralydsskanning af leveren udføres ved mistanke om portopulmonal hypertension.

Højresidig hjertekateterisation

Foretages med henblik på:

 • Definitivt at stille diagnosen PH og at bidrage til typebestemmelsen af PH.
 • At fastlægge sygdommens sværhedsgrad.
 • At teste pulmonalkredsløbets vasoreaktivitet.

Der foreligger PH såfremt PAPm ≥ 25 mmHg. Tilstanden inddeles i præ-kapillær, post-kapillær eller kombineret i henhold til Tabel 13.1. Ved præ-kapillær PH undersøges lungekredsløbets akutte vasoreaktivitet ved en pulmonal vasodilatationstest overfor inhaleret nitrogen oxid (NO). Ved postkapillær PH (venstresidig hjertesygdom) testes reversibiliteten oftest med nitroglycerin infusion. Patienter med CTEPH undersøges med selektiv pulmonalangiografi.


13.4 Prognose

 • Naturhistorien ved PH er karakteriseret ved gradvist tiltagende lungekarmodstand og RV-dysfunktion. Prognosen er tæt korreleret til graden af RV dysfunktion.
 • Ubehandlet er prognosen for IPAH alvorlig med overlevelse efter 1, 3 og 5 år omkring 70%, 50% og 35%.
 • Efter indførelse af moderne farmakologisk PAH behandling er overlevelsen forbedret med omkring 20-30%.

For den enkelte patient med PAH indikerer følgende parametre en dårlig prognose:

 • Lav WHO-funktionsklasse, 6-min gangtest < 300 m, VO2max (maksimal iltoptagelse) < 12 ml/kg/min.
 • TAPSE < 1,5 cm, perikardieeffusion ved ekkokardiografi.
 • RAP>15 mmHg, CI < 2.0 l/min/m2, fravær af signifikant vasoreaktivitet overfor inhaleret NO
 • Forhøjet BNP > 180 pg/ml, NT-proBNP > 1400 pg/ml.

Prognosen ved CTEPH er ligeså alvorlig som ved PAH. Kirurgisk pulmonal endarterektomi medfører en markant forbedring af prognosen, der er langt mere udtalt end for medicinsk behandling ved PAH.


13.5 Visitation

 • Ekkokardiografi, lungefunktionsundersøgelse, lungeventilations-perfusions-skintigrafi og undersøgelse for mulig bindevævssygdom, HIV-infektion eller portal hypertension kan foregå ved funktionsbærende enheder i kardiologi i samarbejde med de relevante specialer (reumatologi og lungemedicin).
 • Patienter med PH (tricuspidal returgradient > 40 mmHg og/eller andre ekkokardiografiske tegn på PH) med symptomer som skønnes forårsaget af PH henvises til højtspecialiseret center for PH mhp. definitiv diagnostik og invasiv udredning med pulmonalvasodilatationstest overfor NO.
 • Patienter med PH som er velforklaret ud fra lungesygdom eller venstresidig hjertesygdom kræver sædvanligvis ikke henvisning til PH center, men det skal overvejes ved usikkerhed om årsagen (typen af PH) eller ved PH i en sværhedsgrad der ikke er forventet ud fra den underliggende sygdom.
 • Specifik medicinsk behandling for PAH initieres og kontrolleres i højtspecialiseret center for PH. Funktionsbærende enheder i kardiologi kan inddrages i kontrollen efter aftale med det højtspecialiserede center.
 • Patienter med PAH, WHO klasse III-IV og svigt af specifik farmakologisk behandling vurderes med henblik på lungetransplantation (DLTX), som foregår på Rigshospitalet.
 • Patienter som mistænkes for CTEPH (segmentære og/eller lobære perfusionsdefekter ved skintigrafi) der er i WHO-funktionsklasse II-IV henvises til udredning med henblik på kirurgisk pulmonal endarterektomi (PEA) eller ballon pulmonal angioplastik (BPA). Udredning foregår for østdanske patienter på Rigshospitalet, og  supplerende invasiv udredning, operation og BPA for CTEPH foregår på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Alvorlig komorbiditet kontraindicerer operation.
 • Patienter som mistænkes for PAH på baggrund af kongenit hjertesygdom henvises til landsdelsafdeling i kardiologi med børnekardiologisk specialfunktion.

13.6 Generelle anbefalinger

 • Fysisk træning anbefales indenfor symptomgrænserne. Fysiske træningsprogrammer/rehabilitering kan forbedre patienternes funktionsevne. Hård fysisk aktivitet med udvikling af svær åndenød, svimmelhed eller brystsmerter frarådes.
 • Som hovedregel kontraindicerer PH graviditet. Abort tilrådes ved opstået graviditet.
 • PH patienter i WHO-klasse II-III tåler normalt flyvning uden problemer. Ilt kan tilbydes ved henvendelse til flypersonalet. WHO-klasse IV patienter bør ledsages af læge under flyvning.
 • PH forøger risikoen ved anæstesi og kirurgi. Større indgreb bør udføres på hospitaler med mulighed for hæmodynamisk monitorering samt administration af NO og prostanoider.
 • Vaccination imod influenza og pneumokokpneumoni anbefales.

13.7 Uspecifik farmakologisk behandling af PAH

 • AK-behandling: Er indiceret ved IPAH og i enkelte udvalgte  tilfælde af APAH. INR holdes i intervallet 2-3. AK-behandling modvirker in-situ thrombose i de små pulmonalarterier og forbedrer overlevelsen. Ingen erfaringer med NOAC.
 • Diuretika: Anvendes ved manifest højresidig hjerteinsufficiens (perifere ødemer og/eller ascites). Sædvanligvis anvendes loop-diuretika i kombination med spironolakton.
 • llt-behandling: Betydende hypoxæmi forekommer ret sjældent ved PAH, men bør behandles med kontinuerlig ilt (hjemme-ilt), såfremt iltmætningen er < 90%. Modvirker hypoxisk pulmonal vasokonstriktion.

13.8 Specifik farmakologisk behandling af PAH

Calciumantagonister

Calciumantagonister fremkalder pulmonal vasorelaksation. Førstevalgsterapi til patienter med et signifikant respons overfor inhaleret NO (højst 10-15% af patienterne). Der anvendes nifedipin eller amlodipin. Calciumantagonister bør aldrig anvendes, med mindre der er påvist signifikant reversibilitet ved en pulmonal vasodilatationstest overfor NO. Patienter med PAH og negativ vasoreaktivitetstest har risiko for hæmodynamisk kollaps ved behandling med calciumantagonister pga. negativ inotrop effekt og systemisk vasodilatation.

Prostanoider

Prostanoider forøger cAMP intracellulært og medfører pulmonal vasorelaksation, hæmning af celleproliferation i PA, inotrop stimulation af RV samt hæmning af trombocytaggregationen.

Epoprostenol (syntetisk prostacyclin) anvendes til behandling af PAH-patienter i WHO-funktionsklasse III-IV. Pga. kort halveringstid (0,5-3 min) er kontinuerlig infusion i et tunneleret centralt venekateter via bærbar infusionpumpe nødvendig. Risiko for alvorlig rebound-PAH ved svigt af infusionsystemet.
Øvrige bivirkninger omfatter kateterinfektion/sepsis, vasodilatation, hypotension, takykardi, flushing, hovedpine, kvalme, opkastning, kolik og kæbesmerter.

Iloprost har en længere halveringstid på 30 min. Kan anvendes som inhalation og kræver 6-9 inhalationer dagligt via et kompakt ultralydsdrevet inhalationsudstyr (4-5 min pr. inhalation). Færre bivirkninger fra systemkredsløbet (pulmonal selektivitet). Anvendes ofte i kombination med oral sildenafil, som forstærker virkningen. Kan også anvendes intravenøst via bærbar infusionspumpe.

Treprostinil er et prostanoid med længere halveringstid end både epoprostenol og iloprost. Kan anvendes som kontinuerlig subkutan eller intravenøs infusion. Lægemidlet fremkalder individuelt varierende grader af inflammation i huden, hvilket begrænser stoffets anvendelse til subkutan infusion. Treprostinil kan administreres intravenøst via en ekstern pumpe eller en lille implanterbar infusionspumpe (LenusPro), der indopereres under huden.

Selexipag er en ny oralt aktiv IP prostacyclin-receptor agonist, der reducerer sygdomsprogression og hospitalisering ved PAH. Det er også virksomt hos PAH patienter som i forvejen er i behandling med endothelinreceptor-antagonister og/eller PDE-5 hæmmere.

Endothelinreceptor-antagonister

Endothelin fremkalder vasokonstriktion og celleproliferation i pulmonalkredsløbet, begge dele modvirkes af endothelinreceptor-antagonister.

Bosentan er en kompetitiv blokker af endothelin ETA og ETB receptorer. Forbedrer symptomer, hæmodynamik og prognose for PAH patienter i WHO funktionsklasse II-IV. Administreres peroralt med initialdosis 62.5 mg x 2 dagligt, som optitreres til 125 mg x 2 dagligt. Reversibel leverpåvirkning (forhøjede transaminaser) optræder hos 10%. Behandlingen kræver regelmæssig monitorering af leverfunktionsparametrene. Øvrige bivirkninger omfatter flushing, vægtstigning, væskeretention, ødemer, fald i hæmoglobin, hæmning af hormonal antikonception, teratogenicitet og måske mandlig infertilitet.

Macicentan er en oral kombineret ETA og ETB blokker, der forbedrer symptomer og prognose ved PAH (WHO funktionsklasse II-IV). Mindre levertoxisk end bosentan og færre interaktioner

Ambrisentan er en selektiv blokker af endothelin ETA receptorer. Administreres oralt. Kan anvendes til behandling af PAH patienter i WHO funktionsklasse II-IV. Ambrisentan har ingen levertoxicitet og færre interaktioner end bosentan.

Stimulatorer af sGC-NO-cGMP systemet

Sildenafil er en PDE-5-hæmmer, som potenserer virkningen af endogent NO i lungekredsløbet. NO fremkalder vasorelaksation og hæmning af celleproliferation i PA. Forbedrer symptomer og hæmodynamik hos PAH patienter i WHO-klasse II-III. Administreres peroralt i doser fra 20-80 mg x 3 dagligt. Bivirkningerne omfatter hovedpine og synsforstyrrelser.

Tadalafil er en PDE-5-hæmmer med lang virkningsvarighed til anvendelse ved PAH WHO klasse II-III (administreres peroralt x1 dagligt).

Riociguat er en stimulator af opløseligt guanylat cyklase (sGC), der efterligner virkningen af NO og forøger cGMP i bl.a. pulmonalarteriernes glatte muskelceller. Det forbedrer symptomer og prognose ved PAH (WHO funktionsklasse II-IV). Administreres oralt.

Nitroglycerin, nitroprussid og nicorandil er kontraindicerede under sildenafil, tadalafil eller riociguat behandling. Riociguat og PDE-5 hæmmere må ikke kombineres pga risiko for hypotension.

Behandlingsmål og monitorering

Virkningen af den medicinske behandling rettet mod PAH kontrolleres hos den enkelte patient med WHO-funktionsklasse, 6-min gangtest, ekkokardiografi og hæmodynamik (højresidig hjertekateterisation). Det tilstræbes at patienter opnår WHO funktionsklasse 1-2, en 6-min gangtest over 400 m og fravær af RV svigt.

Kombinationsbehandling

Flere undersøgelser har vist additive effekter ved kombination af specifikke farmaka for PAH med forskellige virkningsmekanismer (ET-blokker, PDE-5-hæmmer/sGC stimulator, prostanoid). Nye data har vist at 2-stof behandling med ambrisentan og tadalafil som førstevalgsbehandling er bedre end 1-stof behandling med ambrisentan eller tadalafil. Mange PAH patienter er i 2-stofs- og enkelte i 3-stofsbehandling.

Specifikke PAH farmaka ved PH klasse 2, 3 og 4

Der er foreløbig ingen sikker evidens for gavnlig virkning af specifikke PAH midler ved PH relateret til venstresidig hjertesygdom eller lungesygdomme.

Behandling af CTEPH er kirurgisk. Riociguat forbedrer symptomer og funktionsevne hos CTEPH patienter der er inoperable, eller som har persisterende PH efter kirurgisk pulmonal endarterektomi. Det undersøges endvidere om ballondilatation af pulmonal arterie læsioner hos CTEPH patienter der er inoperable eller som har betydende PH efter pulmonal endarterektomi har gavnlig virkning.


13.9 Non-farmakologisk behandling af PAH

 • Patienter med PAH, WHO klasse III-IV og svigt af maksimal farmakologisk behandling bør henvises til vurdering med henblik på lungetransplantation (DLTX).
 • Atrieseptostomi kan overvejes ved PAH patienter i WHO-klasse III-IV med recidiverende synkoper og/eller svigt af medicinsk behandling. Ofte vil der være tale om bridge-terapi til transplantation eller palliation. Den arterielle iltmætning skal være > 90%.

13.10 Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension

 • Risikoen for udvikling af CTEPH efter akut lungeemboli er omkring 2-4% og kun 50-75% af patienter med CTEPH har haft verificerede tilfælde af venøs tromboembolisme.
 • Prognosen er alvorlig og patienter i WHO-klasse II-IV skal henvises til invasiv udredning og vurdering med henblik på operation (højresidig hjertekateterisation og selektiv pulmonalangiografi) eller ballon pulmonal angioplastik (BPA). Udredning foregår for østdanske patienter på Rigshospitalet, og supplerende invasiv udredning, operation og BPA for CTEPH foregår på Aarhus Universitetshospital, Skejby.
 • AK-behandling med Marevan. Ingen erfaring med NOAC. Såfremt der i anamnesen er akut lungeemboli, bør patienterne på henvisningstidspunktet være mindst 3 måneder efter den akutte episode og i kronisk peroral AK-behandling (trombematerialet skal være organiseret/fibroseret på operationstidspunktet.)
 • Kirurgisk pulmonal endarterektomi (PEA) har eklatant virkning på pulmonal hæmodynamik, symptomer og overlevelse. For mange patienter er pulmonal endarterektomi et kurativt indgreb. Den perioperative mortalitet er omkring 5%
 • Patienter med CTEPH som er inoperable eller har persisterende PH efter kirurgisk pulmonal endarterektomi kan tilbydes ballon pulmonal angioplastik (BPA) og/eller medicinsk behandling med riociguat.
 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK